Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Συντήρηση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων» έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 22949/2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013950107

Προς: Κεφαλιανό Ιωάννη Τεχνοργάνωση Εμπόριο & επισκευές μηχανών γραφείου

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συντήρηση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων» έτους 2024,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 10-6264.002, με ποσό ύψους 12.071,40€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή

 

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ
1 Ανταλλακτικά φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Τεμάχια 52 5.235,00
2 Εργασίες ελέγχου συντήρησης και αποκατάστασης Μηχανήματα 4.500,00
         
  Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί ανά το τεμάχιο/είδος στα ανταλλακτικά, όπως περιγράφονται στη Μελέτη   Σύνολο 9.735,00€
      Φπα 24% 2.336,40€
      Τελικό 12.071,40€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Συντήρηση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2024», ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.