Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              Νάξος, 12/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                         Αρ. Πρ.: 22796
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                         Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                           1. Ψαρομπά Καλλιόπη
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                            Δικαστικός Επιμελητής
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                  Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τρίτη 17
Δεκεμβρίου ώρα 10.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, της ακόλουθης πολυετούς δαπάνης:
1.Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή για την αποστολή παραγγελιών & διαβιβαστικών ατομικής ειδοποίησης οφειλετών συνολικού
κόστους 1.000,26€ και συγκεκριμένα α)0,01€ για το έτος 2019 σε βάρος του Κ.Α 00-6153 του προϋπολογισμού 2019 β)1.000,25€
για το έτος 2020 σε βάρος του του Κ.Α 00-6153 του προϋπολογισμού 2020.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των
ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.