Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Νάξος, 13/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. Πρ.: 22998

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: κ. Πέτρο Ευγενικό ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ

Χώρα Νάξου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Αικατερίνη Μαργαρίτη

Τηλέφωνο: 2285360101

FAX: 22850-29049

e-mail: amargariti@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου  ώρα 10.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, της ακόλουθης πολυετούς δαπάνης:

1.Αμοιβή για τη Διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων των δαπανών του έργου ΒΙΟΜΑ που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα –Κύπρος 2014-2020  συνολικού κόστους 1.860,00 €  σε βάρος του  ΚΑ:70-6474.203 του προϋπολογισμού 2019.

Η αμοιβή του ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ, στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης δαπανών, ορίζεται ανά αίτημα

δαπάνης προς επαλήθευση ως εξής:

I. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού έως 10.000 ευρώ, η αμοιβή του ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ καθορίζεται στο 3% του αιτούμενου ποσού προς επαλήθευση και κατ’ ελάχιστον στα 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.

II. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού από 10.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ, η αμοιβή του ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ καθορίζεται στα 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.

3. Στην περίπτωση της επιτόπιας επαλήθευσης στον ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ καταβάλλονται:

I. Ημερήσια αμοιβή στα 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην περίπτωση που απαιτείται. Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής. Για τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής, το ποσό της ημερήσιας αμοιβής ισχύει μειωμένο κατά το ήμισυ.

II. Έξοδα κίνησης και τα έξοδα διανυκτέρευσης (ταξιδιού και διαμονής) σύμφωνα με τα οριζόμενα για την κατηγορία II του άρθρου 5 στην παράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄/94/14-8-2015).

4. Στη συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνονται όλες τις δαπάνες, οποιασδήποτε φύσης και είδους του ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ και παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη συμφωνούμενη χρονική διάρκεια της Σύμβασης.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.