Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Νάξος, 16/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                             Αρ. Πρ.: 23134
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                       Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                Μαρούλης Δημήτριος/Υπηρεσίες Καθαρισμού
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                   (ειδικά / μοναδικά μηχανήματα καθαρισμού
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                       χαλιών μοκετών)
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, της ακόλουθης δαπάνης, έως και την Πέμπτη 19/12/2019 και ώρα 09.00 π.μ., στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου:

«Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού – καθαρισμός μοκέτας
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019»
ΚΑ: 10-6265.001
CPV: 90910000-9 [Υπηρεσίες Καθαρισμού]

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

 ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Καθαριότητας Μοκέτας 11,16 τ.μ. τμχ 1 72,58 72,58
 
  ΣΥΝΟΛΟ 72,58
  ΦΠΑ 24% 17,42
  ΤΕΛΙΚΟ 90,00

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και για την μεταφορά τους από και προς το Δημαρχιακό Μέγαρο.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.