Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρ.: 24342
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μαργαρίτη                                                                                            Προς: Γ Π ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΜΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τηλέφωνο: 2285360101
FAX: 22850-29049
e-mail: amargariti@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου ώρα 10.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, της ακόλουθης πολυετούς δαπάνης:

Σύνταξη μελέτης και κατάρτιση όρων δημοπράτησης της Πράξης «με τίτλο «NAXiOS – Ψηφιακή Εφαρμογή Ξενάγησης Επισκεπτών μέσω Έξυπνων Συσκευών στους Πολιτιστικούς Πόρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με Διασυνδεδεμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου σε Συνεργασία με τους Τοπικούς Πολιτιστικούς Φορείς» που έλαβε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010362.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.