Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570                                                                                                   Προς:
Email: mzazani@naxos.gov.gr                                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς της ακόλουθης δαπάνης, έως και τη Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου (ώρα: 15.00), όπου θα κατατεθεί:

Υπαλλήλων Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ ΓΙΑ

 3 ΕΤΗ

 

ΤΙΜΗ ΤΜΧ

 

ΣΥΝΟΛΟ

1 Γάλα εβαπορέ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr λευκό αγελάδας συμπυκνωμένο

εβαπορέ αποστειρωμένο σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη (tetrapack)

13.584  

0,75

 

10.188,00

Για 32 καθαρίστριες ΦΠΑ 13% 1.324,44
ΤΕΛΙΚΟ 11.512,44

 

Υπαλλήλων Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ ΓΙΑ

 3 ΕΤΗ

 

ΤΙΜΗ ΤΜΧ

 

ΣΥΝΟΛΟ

2 Γάλα εβαπορέ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr λευκό αγελάδας συμπυκνωμένο

εβαπορέ αποστειρωμένο σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη (tetrapack)

6.696  

0,75

 

5.022,00

Για 12 καθαρίστριες ΦΠΑ 13% 652,86
ΤΕΛΙΚΟ 5.674,86

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικών ετών 2021-2022-2023 των Σχολικών Επιτροπών. Η σύμβαση θα μεριμνήσει άρθρο για τη δυνατότητα αλλαγής στην τιμή μονάδας του προϊόντος κατά ±5% ανά έτος, ανάλογα με τη γενικότερη διακύμανση του εν λόγω είδους στην ευρύτερη αγορά, και σε λόγους που δεν δύναται να προβλεφθούν.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή/μεταφορά των ειδών με δικά του έξοδα/ευθύνη.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ποινικό μητρώο , και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή θα προσκομιστεί η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.