Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 23/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αριθμός Πρωτοκόλλου 19746/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                            Προς: ΕΛΤΑ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Mαρθα Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570
Email: mvaltassar@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΤΩΝ 0,90€

3.000

2.700,00€

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΤΩΝ 3,40€

100

340,00€

3.040,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα της ΕΛΤΑ Α.Ε. σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα της ΕΛΤΑ Α.Ε. σε ισχύ συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου

3. Υπεύθυνη Δήλωση της ΕΛΤΑ Α.Ε. του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται υπόδειγμα από το Δήμο)

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.