Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Υλοποίηση της εκδήλωσης κυνήγι χαμένου θησαυρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Νάξος, 25-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 895
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: 1. κ. Παραβατό Χρυσόστομο-Κρεοπωλείο
Ταχ. Κώδικας : 843 00 2. κ. Μιχαήλ Γιώργο-Υπηρεσίες Διαφήμισης
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα Εκτυπωτικές Δραστηριότητες
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Υλοποίηση της εκδήλωσης κυνήγι χαμένου θησαυρού» έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, 10:00 π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει:
1. Προμήθεια 45 κιλών χοιρινού κρέατος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 270,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Προμήθεια των κάτωθι ειδών:

A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσό  τητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

χωρίς ΦΠΑ

Συνολική αξία

χωρίς ΦΠΑ

1 Αναμνηστικά Διπλώματα,

Διάσταση :Α4
Χαρτί: 300γρ. velvet

100 0,16€ 16,00€
2 Πινακίδες
Διάσταση :40χ30εκ
Υλικό: pvc 10mm
15 36,30€ 544,50€
3 Επαθλο

Υλικό Κατασκευής :
Ξύλο 3χιλ. συμήδα και plexi glass 5χιλ

1 43,50€ 43,50€
      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 604,00€
      Φ.Π.Α 24% 144,96€
      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 748,96€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
4. ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.