Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων-Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 15636/02.09.2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                             Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                       Βερυκόκκου Κυριακή
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                   Υπηρεσίες Καθαριότητας
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης-Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών ΔΕ Νάξου»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 35-6162.015, με ποσό ύψους 11.935,00 €, ως ακολούθως:

Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ
Προεκτιμούμενες δαπάνες μισθοδοσίας Ημερομίσθιο εργάτη 175,00 55,00€ 9.625,00€ 2.310,00€ 11.935,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης-Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών ΔΕ Νάξου» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
  4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης, όπως αναφέρονται στη Μελέτη, 81211001 ή 43121200)
  5. Δήλωση για τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της σχετική Μελέτης
  6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Μελέτης

 

    Ο Δ   ήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.