Παράθεση δείπνου για τους επίσημους προσκεκλημένους στο πλαίσιο του project Smart Island

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 17502/2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011332197

Προς:
Εστιατόριο Dal Professore

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Παράθεση δείπνου για τους επίσημους προσκεκλημένους στο πλαίσιο του project Smart Island και της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Νάξο στις 4/10/2022 σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι την Τρίτη 04/10/2022 και ώρα 11:00.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6443, με ποσό ύψους 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και θα αφορά στην παράθεση δείπνου για τους επίσημους προσκεκλημένους. Η προσφορά θα αναφέρει το μενού/σειρά πιάτων που θα περιλαμβάνει, με υποχρέωση σε ορεκτικά, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο.

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Παράθεση δείπνου για τους επίσημους προσκεκλημένους στο πλαίσιο του project Smart Island» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.