Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Συντήρηση εξοπλισμού ακτών (παραλία Αγ. Γεωργίου)»,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 19595/01.11.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011514651

 

 

Προς:

Μαργαρίτη Γεώργιο

Ξυλουργικές Εργασίες

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συντήρηση εξοπλισμού ακτών (παραλία Αγ. Γεωργίου)»,
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 70-6265.010, με ποσό ύψους 1.860,00 €, ως ακολούθως:
α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
1 Συντήρηση ξύλινων διαδρόμων πρόσβασης
Μέτρα 30 50,00 1.500,00 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισμού : 1.500,00
Φ.Π.Α. (24%) : 360,00
Γενικό Σύνολο : 1.860,00

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Συντήρηση εξοπλισμού ακτών (παραλία Αγ. Γεωργίου)» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.