Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Προμήθεια εξοπλισμού ακτών (παραλία του Αγ. Γεωργίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

Αρ. Πρωτ.: 19594/01.11.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011514772

 

Προς:

1.Τμήμα Ι: Λεγάκη Δημήτριο

                 Εμπόριο Ξυλείας

2.Τμήμα ΙΙ: Τριαντάφυλλος Ματθαίος & Υιός Ο.Ε.

                   Υδραυλικά Είδη

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών (παραλία του Αγ. Γεωργίου)», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 70-7135.060, με ποσό ύψους 3.168,20 €, ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 Ξυλείας πεύκης με σπασμένες ακμές διαστάσεων 2,50 Χ4Χ15 Τεμ. 40 24,00 960,00 1.190,40
2 Ξυλεία πεύκης με σπασμένες ακμές διαστάσεων 2,00Χ5Χ5 Τεμ. 50 6,00 300,00 372,00
3 Καδρόνι πεύκης πλανισμένο 2,50Χ5Χ7 Tεμ. 25 11,00 275,00 341,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.903,40

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC)
α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 Λεκάνη ΑΜΕΑ Τεμ 1 185,00 147,00 229,40
2 Κάλυμμα λεκάνης Τεμ 3 45,00 135,00 167,40
3 Χαρτοδοχείο inox Τεμ 4 30,00 120,00 148,80
4 Πίγκαλ λευκό 36cm Τεμ 4 20,00 80,00 99,20
5 Μπαταρία επικαθήμενη μονή Τεμ 2 50,00 100,00 124,00
6 Κώδονας ντους τετράγωνος Τεμ 20,00 20,00 400,00 496,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.264,80

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών (παραλία του Αγ. Γεωργίου)» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.