Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2023 και 2024 του Δήμου»

Αρ. Πρωτ.: 20670/11.11.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011586262

                                             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        

Προς:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΟΛ ΑΕ)

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης

«Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2023 και 2024 του Δήμου»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών και δικαιολογητικών της δαπάνης «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2023 και 2024 του Δήμου»,

εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στη σχετική Μελέτη.

Η δαπάνη, με CPV: 79212100-4, θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115.002, οικονομικών ετών 2024 και 2025 (πολυετής υποχρέωση) ως ακολούθως:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2023 10.500,00
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2024 10.500,00
     
  ΣΥΝΟΛΟ 21.000,00
  ΦΠΑ 24% 5.040,00
  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 26.040,00

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2023 και 2024 του Δήμου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ στην περίπτωση της ΑΕ ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ
  4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
  5. Δήλωση της εταιρείας για την αποδοχή των απαιτήσεων της σχετικής Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.