Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την δαπάνη «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “PORTARATHLON

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 11-05-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 527
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                              ΠΡΟΣ: 1. NSP O.E. STAMPA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Ταχ. Κώδικας : 843 00                                                                  2. ΜΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα                                    3. ΚΑΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 16-05-2023, 11:00 π.μ. για την δαπάνη «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “PORTARATHLON”», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.114,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1   Προμήθεια:

-1 banner με ρέλιασμα και μπορντούζια διαστάσεων 2,00 x 3,00

– 4 banner  διαστάσεων 3,00 x 1,00

– 4 banner  διαστάσεων 1,00 x 3,00

– 100 αφίσες διαστάσεων 33 x 48

– 100 τεμάχια διαπιστεύσεις τριών κατηγοριών με ιμάντα σε τρία χρώματα μπλε-κίτρινο-κόκκινο       (60 τμχ αθλητών, 20 τμχ εθελοντών 20τμχ κριτών)

–  100 τεμάχια δίπτυχο κλειστό Α5, ανοιχτό Α4 welcome

–  200 τεμάχια Εισιτήρια

2.114,20€
2 Τηλεοπτική κάλυψη (περιλαμβάνει promo video, post video και τηλεοπτική μετάδοση δυο ημερών) 3.000,00€
3 1 γεύμα 150 ατόμων: 1 γεύμα * 20,00€/άτομο * 150 άτομα 3.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 8.114,20€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.