Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Νάξος, 23/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Αρ. Πρ.: 16481
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, ως διαχειριστές των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων, για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, της ακόλουθης δαπάνης, με CPV 22110000-4:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Βιβλίο για την ιστορία της αρχαίας Νάξου Τεμ. 100 9433,96
 
  ΦΠΑ 6% 566,04
  ΤΕΛΙΚΟ 10.000,00

 

Η εκτέλεση της προμήθειας, συνολικού κόστους 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 10-7133.001.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή/μεταφορά των ειδών με δικά του έξοδα/ευθύνη.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης της διεκπεραίωσης δαπάνης, καθώς και την ενσωμάτωση προλόγου και λογότυπου στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ποινικό μητρώο 1

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τη σχετική Μελέτη.

Ο Δήμαρχος
καα,

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

[1] Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ). Κάθε ποινικό μητρώο θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας του εκάστοτε προσώπου

 

 

Σχόλια are closed.