Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης βοήθεια στο σπίτι » Δ.Ε. Δρυμαλίας ΚΑΙ Δ.Ε. Νάξου

Νάξος, 25-05-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 612

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

NAXOS VISION MON. Ι.Κ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00 NAXOS VISION MON. Ι.Κ.Ε.
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 30-05-2023, 10:00 μ.μ. για την δαπάνη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ» αντίστοιχα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ

(CPV): 60171000-7 – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

500,00€
2 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

(CPV): 60171000-7 – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

2.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00€

Η εκτέλεση των  υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.