Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης προμήθεια υλικών χειροτεχνίας

Νάξος, 02-08-2023

Αρ. Πρωτ.: 1311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: κ. Παραρά Εμμανουήλ
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» έως τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ώρα 10:00 π.μ., συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.947,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριμένα, η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και λοιπών υλικών κατασκευών για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία. Αναλυτικά η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων ως ακολούθως:

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 15-6699.002 ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ.Η.Φ.Η. 549,94€
2 15-6699.003 ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

799,18€
3 20-6699.002 ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ.Δ.Α.Π. 1.999,25€
4 20-6699.003 ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. 1.599,23€
ΣΥΝΟΛΟ 4.947,60€

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
(CPV): 37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, διότι το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με μέσα/έξοδα και ευθύνη του αναδόχου από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2023 ανάλογα με τις ανάγκες των δομών, στους χώρους όπου θα υποδείξει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση και κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο της.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.