Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης για την υλοποίηση της δράσης «Κάθε πλάτσα…μια ιστορία»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

Νάξος, 09-08-2023

Αρ. Πρωτ.: 1387

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Κώδικας : 843 00 Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΕ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, η οποία αφορά δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης «Κάθε πλάτσα…μια ιστορία» στη Κοινότητα Κορωνίδας μέχρι την Δευτέρα 14-08-2023, 10:00 π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει προμήθεια:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 500γρ 100 1,40 € 13,00% 140,00 €
2 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 1κιλού  4 1,80 € 13,00%      7,20 €
3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1λίτρου  5 8,85 € 13,00%    44,25 €
4 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 860γρ 12 4,40 € 13,00%     52,80 €
5 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 60 0,85 € 13,00%     51,00 €
6 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ(ΚΙΛΑ) 10 2,85 € 13,00%     28,50 €
7 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (ΚΙΛΑ) 43,37 1,47 € 13,00%    63,76 €
8 ΤΥΡΙ  ΓΡΑΒΙΕΡΑ (9 κιλών) 10,17 15,95 € 13,00%    162,21 €
9 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ (3 κιλών)  3,1 16,22 € 13,00%       50,28 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    600,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.