Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νάξος,  11-10-2019
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  849
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                Προς: 1. Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00                                                      2. Amphitrion Vacation – Οργανωμένες Εκδρομές
Πληροφορίες  : Κιτσαρά Μαρίνα                          Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

 «Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Υλοποίηση εκδρομής για τα μέλη του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» (Κ.Α.Π.Η.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», έως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, 11,00π.μ.

Η δαπάνη περιλαμβάνει α) ακτοπλοϊκή μετακίνηση για την aller retour μετάβαση τους από τη Νάξο στο Ηράκλειο Κρήτης με ενδιάμεσο σταθμό το λιμάνι της Σαντορίνης (ημερομηνία αναχώρησης 16-10-2019 & ημερομηνία επιστροφής 20-10-2019) και β)  το ακόλουθο πακέτο : i) μετακίνηση με λεωφορείο σαράντα οχτώ ατόμων (48) στα πλαίσια της τετραήμερης εκδρομής, ήτοι από 16-10-2019 έως 20-10-2019, ii) εισιτήριο εισόδου σε Ενυδρείο, Αρχαιολογικό μουσείο,  Αρχαιολογικό Χώρο Κνωσσού, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Ν. Καζαντζάκη iii) Μουσικοχορευτική βραδιά.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.

 

 

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.