Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου

ΑΔΑΜ: 23PROC01326591

Αρ. Πρωτ.: 14877/17.08.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

Προς:
ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ / Εφαρμογές Άντλησης

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Πέμπτη 24/08/2023 και ώρα 15.00). Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-7135.080, με ποσό ύψους 36.952,00€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Άρθρο 1: Αντλία ενδεικτικού τύπου ΝP3102.060SH 2 4.100,00 8.200,00
2 Άρθρο 2: Αντλία ενδεικτικού τύπου ΝP3171.185SH 1 14.500,00 14.500,00
3 Άρθρο 3: Αντλία ενδεικτικού τύπου ΝP3153.185HT 1 7.100,00 7.100,00
         
      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 29.800,00
      ΦΠΑ 24% 7.152,00
      ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

36.952,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διευθύνοντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας αντλιών ακαθάρτων ΔΕ Νάξου» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
5. Δήλωση της εταιρείας για την παροχή ειδών σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.