Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς Προμήθεια αντλιών – κινητήρων ύδατος ΔΕ Δρυμαλίας

ΑΔΑΜ: 23PROC013266141

Αρ. Πρωτ.: 14878/17.08.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Προς:
ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ / Εφαρμογές Άντλησης

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Προμήθεια αντλιών – κινητήρων ύδατος ΔΕ Δρυμαλίας», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Πέμπτη 24/08/2023 και ώρα 15.00). Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-7135.089, με ποσό ύψους 5.989,20€, ως ακολούθως:

Α/Α είδος τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο Σύνολο
1 Υποβρύχια αντλία 4″εξ’ ολοκλήρου απόaisi304

Παροχη 5 5 Μ3 στα 200M

2 660,00 1.320,00
2 Υποβρύχια αντλία 4″ εξ’ ολοκλήρου απόaisi304

Parox;h 5 Μ3 στα 110M

1 750,00 750,00
3 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4’

5,5kw

2 800,00 1600,00
  ΣΥΝΟΛΟ     4.830
4 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4

7,5kw

1 1.160,00  
      Φ,Π,Α 24% 1.159,20
      Γενικό σύνολο 5.989,20

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διευθύνοντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας αντλιών – κινητήρων ύδατος ΔΕ Δρυμαλίας» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
5. Δήλωση της εταιρείας για την παροχή ειδών σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.