Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλατώσεων Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14976/18.08.2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑΜ: 23PROC013271023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών ΥΠΑΕΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300 Υπηρεσίες Αφαλάτωσης και
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη Επεξεργασίας Νερού ΙΚΕ
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλατώσεων Μικρών Κυκλάδων», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και Παρασκευή 25/08/2023 και ώρα 15.00). Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τους ΚΑ 25-6262.080 και 25-6262.081, με ποσό ύψους 34.986,60€, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση / αντικατάσταση ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλατώσεων Σχοινούσας 1 16.120,00 16.120,00
2 Προμήθεια και τοποθέτηση / αντικατάσταση ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλατώσεων Κουφονησίου 1 12.095,00 12.095,00
      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 28.215,00
      ΦΠΑ 24% 6.771,00
      ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 34.986,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του οικονομικού διαχειριστή / νόμιμου εκπροσώπου, που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Αποκατάστασης βλαβών γεωτρήσεων και αφαλατώσεων Μικρών Κυκλάδων» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
5. Δήλωση της εταιρείας για την παροχή ειδών σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης
Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.