Προμήθειας και εκτύπωσης τόμων πρακτικών ΣΤ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Νάξος, 08/10/2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                        Αρ. Πρωτ.: 18428
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω φαξ (με επιμέλεια και ευθύνη του αναδόχου-ο οποίος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ότι παρελήφθη) των ακόλουθων δαπανών.

Η δαπάνη της Προμήθειας και εκτύπωσης τόμων πρακτικών ΣΤ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων,  με CPV: 22110000-4, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 (πολυετής υποχρέωση) και συγκεκριμένα τον ΚΑ 15-6615.005:

 

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Τιμή τμχ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 ΣΤ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» – 2 τόμοι Τεμ. 800 17,00 13.600,00
  ΦΠΑ 6% 816,00
  ΤΕΛΙΚΟ 14.416,00

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα και χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τα τεχνικά στοιχεία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Μελέτη. Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σημαίνει ταυτόχρονα την αποδοχή των ζητούμενων της Μελέτης.

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό) σε ισχύ
  3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση[1] και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο
  4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με τα ζητούμενα της ανάθεσης)

 

Ο Δήμαρχος
καα,

 

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

[1] Σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

 

Συννημένα:

Υπεύθυνη Δήλωση

Μελέτη

 

 

Σχόλια are closed.