Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου «Μανώλης Μαρμαράς» 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Αρ. πρωτ. 11867/07-07-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC010889312
Προς:
1. Τμήμα 1: NASTASIA VILLAGE -BOUTIQUE HOTEL

2. Τμήμα 2: ΚΑΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – «Η ΓΟΡΓΟΝΑ»

 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την πραγματοποίηση
του Θερινού Σχολείου Νάξου «Μανώλης Μαρμαράς» 2022

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου Νάξου «Μανώλης Μαρμαράς» 2022, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω και αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1
                   ΔΙΑΜΟΝΗ 55110000-1 3.592,92 467,08 4.060,00
ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 55130000-0 81,00  

 

81,00
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 55300000-3 707,96  

 

92,04

 

 

800,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.381,88 559,12 4.941,00

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

synhmmena_eggrafa

Σχόλια are closed.