Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «Κατάβρεγμα δρόμου Μάραγκα και Βίγλας» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αρ. Πρωτ. 12892/22-07-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC010986379
Προς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία
«Κατάβρεγμα δρόμου Μάραγκα και Βίγλας» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κατάβρεγμα δρόμου Μάραγκα και Βίγλας» όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω και αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή της αρμόδιας Δ/νσης, που επισυνάπτεται:

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (CPV 45233141-9) Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ €/ Μ.Μ. ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
1 ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑ ΚΑΙ ΒΙΓΛΑΣ M 5.800 1,25 7.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.250,00
Φ.Π.Α. 24% 1.740,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.990,00

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και την πλήρη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου
6. Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ή βυτίου
7. Ασφάλιστρα σε ισχύ του παραπάνω μέσου
8. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου
9. Επαγγελματική άδεια οδήγησης (αντίγραφο)

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.