Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αρ. Πρωτ.: 15596/01-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Προς: Λεγάκη Δημήτριο Εμπόριο και Επεξεργασία Ξυλείας

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την προμήθεια ξυλείας για την περίφραξη κάδων απορριμμάτων, συνολικής αξίας 2.995,02€, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ Μ. Μ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΠΕΥΚΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ100 (18 ΤΜΧ. ΜΗΚΟΥΣ 4,20 μ. σε κάθε πλαίσιο) ΜΕΤΡΟ 75,60 8,06 609,33
2 ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,25 μ. × 1,00 μ. (26 ΤΜΧ. ΜΗΚΟΥΣ 3,00 μ. σε κάθε πλαίσιο) ΜΕΤΡΟ 468,00 2,27 1.062,36
3 ΤΑΒΛΑ ΕΛΑΤΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,25 μ. × 1,00 μ. (13 ΤΜΧ. ΜΗΚΟΥΣ 4,20 μ. σε κάθε πλαίσιο) ΜΕΤΡΟ 327,60 2,27 743,65
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 2.415,34
ΦΠΑ (€) 579,68
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 2.995,02

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.