Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 28756

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα

Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                   Προς:   κάθε ενδιαφερόμενο

84300 Νάξος

Τηλέφωνο.: 2285360134

Φαξ : 2285023570

e-mail : aggeli@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση  οικονομικής προσφοράς έως και την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, των ακόλουθων δαπανών:

1. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Προώθησης-Διαδικτυακό Μαρκετινκ» (CPV: 72400000-4), ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Πρακτική υποστήριξη και υπηρεσίες για την προώθηση και προβολή του τουρισμού»  (CPV: 85312320-8), ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη-Προδιαγραφές από το Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική υπηρεσία. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αν πρόκειται για εταιρεία, όλων των μελών)

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος και με ε.ε. Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.