Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την «Διοργάνωση του 2ου Καμπανέλλειου Δρόμου»

Προς:
1. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “ΤΟ ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  24/11/2022
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Φύτρου τηλ. 2285360178
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Αριθμός πρωτοκόλλου 21541/2022

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την
«Διοργάνωση του 2ου Καμπανέλλειου Δρόμου»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σας
άμεσα, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την
ανάθεση των δαπανών για την «Διοργάνωση του 2ου Καμπανέλλειου Δρόμου» συνολικής αξίας 7.521,12
€, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.
Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας
και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Αντ. Λιανός
23/11/2022 22:10

Σχόλια are closed.