Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών: Προμήθεια συστημάτων απολύμανσης πόσιμου νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 21.05.2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ. 7639
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                  1. ΥΠΑΕΝ / Θ.Σ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                          ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 26 Μάϊου 2020 και ώρα 13.00, για την «Προμήθεια συστημάτων απολύμανσης πόσιμου νερού» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια συστημάτων απολύμανσης πόσιμου νερού»

Κ.Α. 25-7135.066 (Συστήματα απολύμανσης πόσιμου νερού)

CPVs: 42122230-1 & 44165100-5

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Σύμφωνα με την Μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, μαζί με την προσφορά θα υποβληθούν υποχρεωτικά, τα τεχνικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής των δοσομετρικών αντλιών, τα οποία θα τεκμηριώνουν πλήρως τα αναφερόμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος
καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.