Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών σχετικών με τις εκδηλώσεις εορτασμού της τοπικής εορτής Αγίου Νικοδήμου έτους 2020

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 02/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 10566/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155                                                                                                                           Προς:
FAX: 22850-23570                                                                                                                                   Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την προμήθεια ειδών σχετικών με τις εκδηλώσεις εορτασμού της τοπικής εορτής Αγίου Νικοδήμου έτους 2020»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά την περίπτωση, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών, που αφορούν σε 3 ξεχωριστά τμήματα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Μελέτη:

1) Τμήμα Α – Πυροτεχνήματα, συνολικού κόστους 5.000€
-Οικονομική προσφορά
-Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ
-Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73, Ν. 4412/2016 (επισυνάπτεται). Υπογράφεται και συμπληρώνεται με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας
-Περιγραφή αναλυτική προσφερόμενου πακέτου πυροτεχνημάτων (σχέδια-αριθμός βολών-διάρκεια)
-Δήλωση: α) ότι τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο και ότι β) ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη κατοχής των απαραίτητων πιστοποιητικών, για τη νομιμότητα χρήσης και έγκρισης κυκλοφορίας των πυροτεχνημάτων, καθώς και για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της επίδειξης

2) Τμήμα Β – Παράθεση γεύματος, συνολικού κόστους 1.500€
-Οικονομική προσφορά: τιμή ανά καλεσμένο
-Προσφερόμενο μενού
-Δήλωση για την ποιότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, καθώς και για την ευθύνη οργάνωσης

3) Τμήμα Γ – Κεράσματα, συνολικού κόστους 248€
-Οικονομική προσφορά που θα αναφέρει την τιμή ανά κιλό, καθώς και το παραδοσιακό γλυκό που θα προσφερθεί

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
καα,

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.