Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νάξος, 21 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 28756
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: κάθε ενδιαφερόμενο
84300 Νάξος
Τηλέφωνο.: 2285360134
Φαξ : 2285023570
e-mail : aggeli@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, των ακόλουθων δαπανών:

1. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Προώθησης-Διαδικτυακό Μαρκετινκ» (CPV: 72400000-4), ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Πρακτική υποστήριξη και υπηρεσίες για την προώθηση και προβολή του τουρισμού» (CPV: 85312320-8), ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση-Μελέτη-Προδιαγραφές από το Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική υπηρεσία. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αν πρόκειται για εταιρεία, όλων των μελών)
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.