Επισκευή αντλιοστασίων Α/Σ αποχέτευσης ΔΕ Κουφονησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 15683/29.08.2023
ΑΔΑΜ: 23PROC013312858

Προς: Σ. Καρούσης – Μ. Τριαντάφυλλος ΟΕ Odysseus Marine and Engineering

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Επισκευή αντλιοστασίων Α/Σ αποχέτευσης ΔΕ Κουφονησίου»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Επισκευή αντλιοστασίων Α/Σ αποχέτευσης ΔΕ Κουφονησίου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 04/09/2023 και ώρα 15.00. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 25-6262.051, με ποσό ύψους 36.952,00 €, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή θέσεων αντλιοστασίων Κουφονησίων Κόστος επισκευών
1 Φοίνικας 4.900,00
2 Πόρτα 5.400,00
3 Λιμάνι 6.000,00
4 Λουτρό 6.500,00
5 Παριανός 7.000,00
   ΣΥΝΟΛΟ 29.800,00
  ΦΠΑ 24% 7.152,00
  ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 36.952,00

 Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του διευθύνοντος συμβούλου ή οικονομικού διαχειριστή που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Επισκευή αντλιοστασίων Α/Σ αποχέτευσης ΔΕ Κουφονησίου» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Δήλωση της εταιρείας για την παροχή ειδών σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης
Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.