«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Κουφονησίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 2429/2024
ΑΔΑΜ: 24PROC014217332

Προς:
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / Καύσιμα

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για τη δαπάνη «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Κουφονησίων», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15.00.
Η εν λόγω δαπάνη αφορά τα κάτωθι:

Τμήμα Α: Δήμος

α/α Περιγραφή Είδος καυσίμου Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων Βενζίνη 280,00 2,60 728,00
2 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων Πετρέλαιο 2.500,00 2,60 6.500,00
3 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων τεχνικών έργων Βενζίνη 0,00 2,60 0,00
4 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων τεχνικών έργων Πετρέλαιο 110,00 2,60 286,00
5 Καύσιμα λειτουργίας Η/Ζ ΒΙΟΚΑ, αντλιοστασίων και αφαλάτωσης Πετρέλαιο 6.600,00 2,60 17.160,00
6 Καύσιμα θέρμανσης και φωτισμού Πετρέλαιο θέρμανσης 693,00 2,00 1.386,00
7 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων ύδρευσης – αποχέτευσης Βενζίνη 0,00 2,60 0,00
8 Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων ύδρευσης – αποχέτευσης Πετρέλαιο 308,00 2,60 800,80
          26.860,80€

 

 

Τμήμα Β: Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

α/α Περιγραφή Λίτρα Ενδεικτική τιμή λίτρου με ΦΠΑ 24% Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 2.000,00 2,00 4.000,00€

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινότητας Κουφονησίων» ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
4. ΚΑΔ (απόδειξη απαραίτητης συνάφειας δραστηριότητας με την ανάθεση)
Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.