«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος, 18 -12-2019
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                           Αρ. Πρωτ.:  1081
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                                 Προς: Πλατή Στυλιανή του Ιωάννη
Ταχ. Κώδικας  : 843 00                                                                                                        Κουφονήσι
Πληροφορίες  : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail             : dke@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου 2019, 10:00π.μ. για την δαπάνη « Παράθεση δεκαπέντε (15) γευμάτων στα μέλη της Επιστημονικής ομάδας που είναι αρμόδια για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης  των αρχαιολογικών ευρημάτων στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Κέρου  και της βραχονησίδας “Δασκαλιό” της Κοινότητας Κουφονησίου».

Η δαπάνη περιλαμβάνει την παράθεση δεκαπέντε (15) γευμάτων, 40 ατόμων-μελών της Επιστημονικής ομάδας που είναι αρμόδια για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης  των αρχαιολογικών ευρημάτων στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Κέρου  και της βραχονησίδας “Δασκαλιό” της Κοινότητας Κουφονησίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.800,00€.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.

 Η Πρόεδρος

κ.α.α

Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

 

Comments are closed.