Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 17/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 23223

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Προς:  Ιωάννης Κεφαλιανός Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος ΑLFAWARE

Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : I. Σέρβος

Τηλέφωνο: 2285360115

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την « Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογής γραφείου κίνησης οχημάτων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη προμήθεια , από σήμερα  17/12/2019 έως και  23/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ. «Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογής γραφείου κίνησης οχημάτων» », ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.960,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Comments are closed.