Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 23/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 23924

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς:  OTS Open Technology Services

Μοναστηρίου 125, 54627, Θεσσαλονίκη

Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : I. Σέρβος

Τηλέφωνο: 2285360115

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την  : «Προμήθεια λογισμικού Βάσης Δεδομένων RDBMS»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη προμήθεια , από σήμερα  23/12/2019 έως και  26/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.  «Προμήθεια λογισμικού Βάσης Δεδομένων RDBMS», ενδεικτικού προϋπολογισμού  18.110,76 €.  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Σχόλια are closed.