«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα την οργάνωση & λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                        Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                             1. FORUM TRAINING &    CONSULTING
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα την οργάνωση & λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.375,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 9302/16-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1044, ΑΔΑ : 6A9ΣΩΚΗ-Β5Φ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης για την υπηρεσία:
«Επιμόρφωση εξ αποστάσεως με μονοήμερο σεμινάριο του προσωπικού με θέμα την οργάνωση & λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ»
Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 2.375,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος καα Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Συννημένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.