«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς» Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης στο Συντονισμό, τη Διαχείριση και την Υλοποίηση της Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο NAXiOS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 09-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11066
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                        Προς:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                              Γ. Π. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. –
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μαργαρίτη                                              ΜΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τηλέφωνο: 2285360101
FAX: 22850-29049
e-mail: amargariti@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Τρίτη 14-07-2020  ώρα 10.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, της ακόλουθης πολυετούς δαπάνης:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης στο Συντονισμό, τη Διαχείριση και την Υλοποίηση της Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο NAXiOS (MIS 5010362)

Αφορά την εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής (κατά περίπτωση ανάγκης) υποστήριξης προς τα στελέχη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις διαδικασίες συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης της Πράξης NAXiOS (MIS 5010362) μέχρι την ολοκλήρωσή της, εκτός των υπηρεσιών: α) Σχεδιασμός και υλοποίηση διαγωνισμών Πράξης, β) Σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.