«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Νάξος, 27/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                      Αρ. Πρ.:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: 

Βασιλάκη Νικόλαο
Ναυπλιώτη Γεώργιος
Κιουλαφή Ιωάννη

 

 

Δ/νση Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Ν. Βερνίκου
Τηλέφωνο: 2285360128
FAX: 22850-23570

 

 

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017, 10.00 π.μ.:

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΑΝΩΝ

ΚΑ: 25-6275.008

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, προκειμένου για τη σχετική εξόφληση:

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

 

 

 

                                                                                                                            Ο Δήμαρχος

Comments are closed.