«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»«Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                           Προς:  MATTER
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                          Εργαστήριο Χημικών – Οινολογικών Αναλύσεων
                                                                                              Γ. Μακρυδημήτρης & Α. Νικολοπούλου

 «Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00, για την διεξαγωγή των υπηρεσιών «Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

 Κ.Α. 25-6162.005 (Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)

 CPV: 71620000-0

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
  2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

 Ο Δήμαρχος καα,

Πολυκρέτης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.