«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»«Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                         1. ΛΕΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                    ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
2.  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΙΟΜΕΝΟ

 

         «Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00, για την «Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων»

 Κ.Α. 20-7135.034 (Προμήθεια ξυλείας για περίφραξη κάδων απορριμμάτων)

 CPV: 34928220-6 [Στοιχεία περίφραξης]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος
καα,
Σιδερής Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα Έγγραφα 

 

 

Σχόλια are closed.