Πρόσκληση για την  υποβολή  Οικονομικών  Προσφορών για την  Εγκατάσταση   Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών (POS)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Νάξος,    1/4/2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ                                          Αριθ. πρωτ. :  5702

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Καμπούρη Ελένη

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                       Προς : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ταχ.Κώδικας : 84300 Νάξος                    1. ALPHA BANK Α.Ε.

Τηλ.:  2285360135                                2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Fax:  2285023570                                 3. EFG EUROBANK ERGASIAS

Ε-mail:elekab@naxos.gov.gr                  4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πρόσκληση για την  υποβολή  Οικονομικών  Προσφορών για την  Εγκατάσταση   Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών (POS)

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τρίτη 7/4/2020 και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, 84300, για την «Εγκατάσταση   Τερματικών Συσκευών Ασφαλών  Πληρωμών (POS)» με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση διακίνησης μετρητών , καθώς και την εξυπηρέτηση των  αναγκών  της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών για την εγκατάσταση Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών».

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :

 1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ,
 2. του Ν. 4483/2017 που επιτρέπει  την είσπραξη με τη χρήση χρεωστικών καρτών
 3. το γεγονός ότι η καταβαλλόμενη προμήθεια θεωρείται νόμιμη εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους οικείους νομίμους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010, που πληρούν τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 3 62 του Ν.4170/2013,
 4. Για την κάλυψη των αναγκών θα απαιτηθεί η εγκατάσταση 7 ενσύρματων και 2 ασύρματων τερματικών συσκευών POS με σύνδεση μέσω διαδικτύου.
 5. Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών όλων των σχημάτων καρτών (Visa, Mastercard, Maestro) εκδόσεως τόσο της ίδιας της Τράπεζας όσο και όλων άλλων (ελληνικών και Ευρωπαϊκών) πιστωτικών ιδρυμάτων που νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αφορούν φυσικά πρόσωπα.
 6. Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών όλων των σχημάτων καρτών (Visa, Mastercard, Maestro) εκδόσεως τόσο της ίδιας της Τράπεζας όσο και όλων άλλων (ελληνικών και Ευρωπαϊκών) πιστωτικών ιδρυμάτων που νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αφορούν επιχειρήσεις.
 7. Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών όλων των σχημάτων καρτών (Visa, Mastercard, Maestro) εκδόσεως καρτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη νόμισμα της εκάστοτε Χώρας ( DCC).
 8. Δυνατότητα αποδοχής συναλλαγών όλων των σχημάτων καρτών (Diners –china union pay.
 9. Η αποδοχή συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους καρτών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) εκδόσεων οποιασδήποτε τράπεζας.
 10. Μεγάλη ευελιξία στο πρόγραμμα δόσεων.
 11. Αποδοχή των καρτών που υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές.
 12. Απαλλαγή στον Δήμο από σχετικές υποχρεώσεις και δαπάνες αγοράς των

μηχανημάτων.

 1. Απαλλαγή στον Δήμο από κάθε δαπάνη συντήρησης και αποκατάστασης τυχόν

βλαβών των μηχανημάτων.

 1. Δυνατότητα παρακολούθησης των συναλλαγών, των πιστώσεων και των

παρακρατηθέντων προμηθειών μέσω διαδικτύου ελέγχου καθώς και μέσω των

μηνιαίων statement που θα λαμβάνει ο Δήμος.

 1. Η πίστωση στο λογαριασμό του Δήμου πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα ή το

αργότερο την επόμενη εργάσιμη.

 1. Ταχύτητα και Ασφάλεια στην πραγματοποίηση των συναλλαγών.
 2. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην συνεργαζόμενη τράπεζα για την

πίστωση των συναλλαγών σε περίπτωση που ο Δήμος Νάξου & Μίκρων Κυκλάδων

δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα που θα επιλεγεί. Στην

περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με καμία επιπλέον πάγια χρέωση κατά

την μεταφορά του συνολικού ημερήσιου ποσού των συναλλαγών στον λογαριασμό  (του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος) που ο Δήμος θα υποδείξει.

 1. Ο χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα για 12 μήνες, από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πρόσθετες ζητούμενες παροχές:

 • Εγγύηση ορθής λειτουργίας του τερματικού για τουλάχιστον ένα έτος, που θα καλύπτει τον χρόνο της ετήσιας υπογραφείσας σύμβασης,
 • Δωρεάν αναβάθμιση λογισμικού,
 • Δωρεάν αντικατάσταση τερματικού σε περίπτωση βλάβης,
 • Δωρεάν αποστολή του τερματικού στην Υπηρεσία μας,
 • Επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση λειτουργίας στο χώρο εγκατάστασης.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε για τον υπολογισμό της αμοιβής-προμήθειας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της συνεργαζόμενης Τράπεζας, ότι το συνολικό ποσό εισπραχθέντων για το 2019 του Δήμου Νάξου & Μίκρων Κυκλάδων ήταν 2.893.532,04 €  .

Πηγή: Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Νάξου & Μίκρων Κυκλάδων και υπολογίζουμε ότι το 85% των συναλλαγών θα γίνονται με προσωπική κάρτα και το 15% με εταιρική κάρτα.

 

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ότι Δεν υπάρχει τελεσίδικη κατά-

δικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73

του Ν.4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της υπηρεσίας  )

 1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

 

Το ύψος της σύμβασης θα είναι έως 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  και συγκεκριμένα για το έτος  2020 15.000,00€ και για το έτος 2021  9.800,00€.

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου :  www.e-naxou.eu.

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επί πλέον πληροφοριακά στοιχεία ή διευκρινήσεις.

Μετά από την υποβολή των προσφορών  θα γίνει η αξιολόγησή τους με γνώμονα την συμφερότερη πρόταση- προσφορά μιας ή και περισσότερων τραπεζών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τον ακόλουθο  πίνακα:

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ  &  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
1 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΡΤΕΣ     Visa,    Mastercard, Maestro
2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ     Visa,     Mastercard, Maestro
3 ΚΑΡΤΕΣ     Diners,                                                  China union pay
4 ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΤΥΠΩΝ  ΚΑΡΤΩΝ

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ     Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.