Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ανάθεση εργασίες φυτοτεχνικής αεδευτικής αναβάθμιση και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

Προς:
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ-ΦΥΤΩΝ, ΓΛΥΝΑΔΟ ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛ. 2285026721

E-mail: manolis.dris1@gmail.com

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εννέα λεπτών (15.435,09 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 35-6162.012 και αναλύεται ως εξής:
Για το έτος 2022, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.642,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το έτος 2023 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.793,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
5. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) ότι έχει λάβει γνώση των περιοχών της Τεχνικής Περιγραφής της σχετικής μελέτης και β) ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό – προσωπικό, για τις εργασίες αυτές.
ΟΙ υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 17-10-2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

 

Σχόλια are closed.