Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την πραγματοποίηση προληπτικής ιατρικής δράσης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ÄÞμïò ημερομηνία  07/10/2022
Αριθμός πρωτοκ’ολλου  18036/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr
Προς:
1. ΔΙΑΜΟΝΗ:
Δανάς Αντώνιος
Ξενοδοχείο «ΚΥΜΑΤΑ»
2285022080
info@hotelkymata.com
2. ΣΙΤΙΣΗ:
Γεροντάκης Ευάγγελος & Πιτταράς Αντώνιος Ο.Ε.
Εστιατόριο –Ψητοπωλείο «ΚΟΖΙ»
2285024571
kozi_souvlakeri@hotmail.com
«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την πραγματοποίηση
προληπτικής ιατρικής δράσης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ», σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00€)
συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 60-7341.001 & 60-7341.002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 .
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι
δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού
μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους.
Η διαμονή αφορά στον 1ο αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης και η παροχή γευμάτων στον 2ο αποδέκτη.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων, έως και τις 12-10-2022.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
1. 1. ΤΕΧΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
2.6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.