Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την Δημιουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας του Συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων

Ημερομηνία: 18/11/2022
Αριθμός πρωτοκόλλου 21203/2022

Προς:
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟΥΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ-ΜΕΣΙΤ.ΓΡΑΦ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤ.-ΚΡΑΤ. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ.
Τηλ. 6974120619

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

 

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς» «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την Δημιουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας του Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»,
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-7425.003 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 . Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 25-11-2022.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 25-11-2022.                                                                                                                                

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.