ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 28/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Αρ.Πρωτ.: οικ. 308
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178 Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

  «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»  

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαφημιστικού υλικού
στο πλαίσιο πραγματοποίησης των διασυλλογικών αγώνων παμπαίδων παγκορασίδων Α 2017,
σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα, Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  999,44 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. Α-50/26-04-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, μέχρι την 03-05-2017 και ώρα 13:00.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)   
ΜΕΛΕΤΗ
       
                                                                                                                     
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσολάκης
  

 

Σχόλια are closed.