Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφοράς για Προμήθεια μπασκετών και εξαρτημάτων τους – Ορθή Επανάληψη

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 16/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 9353/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr                                                                                                                                                                              Προς:Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»
Σχετ.: H υπ’αρ. πρωτ. 9122/2020 πρόσκληση της υπηρεσίας μας.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια μπασκετών και εξαρτημάτων τους» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, στην οποία έχει γίνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις διαστάσεις του εξωτερικού πλαισίου του ταμπλό μπασκέτας ΟΤ όπου από 120x90cm γίνεται 180x105cm.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (19.996,24 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.15-7135.025 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1030/11-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα
β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Η κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων παρατείνεται έως και τις 24-06-2020 και ώρα 11:00.
Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Συνημμένα έγγραφα:
1. Τεχνική Έκθεση-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
2. Υ.Δ.

Σχόλια are closed.