Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος 27/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 295
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                   Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

  «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»  

 Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών βιντεοσκόπησης
και φωτογράφισης στο πλαίσιο πραγματοποίησης της ετήσιας εκδήλωσης «Πρωτομαγιά στον Κούρο Μελάνων».        

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 49/26-04-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, μέχρι την 28-04-2017 και ώρα 13:00.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)                                                                                                                               

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.