Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Διαχείριση των αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

 

Προς:
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε-mail: info@aanel.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Διαχείριση των αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη πολυετής δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6277.004 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023, 2024 και 2025.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ σε ισχύ (να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του).
4. ΚΑΔ της επιχείρησης.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και είναι σύμφωνος με τους όρους αυτής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 20-11-2023.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:
1. Μελέτη
2. Υ.Δ.

 

Σχόλια are closed.