Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη

Αριθμός πρωτοκόλλου222968/08/12/2022

22PROC011765593 2022-12-08

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου  22696/2022

Ημερομηνία 08/12/2022

Προς:
Εφημερίδα Κοινή Γνώμη
E-mail: info@koinignomi.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την «Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη» (μία συνδρομή).
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προσυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε 0,00 € για το έτος 2022 και 200,00 € για το έτος 2023, σε βάρος του Κ.Α. 00-6451 του έτους 2022 & 2023 αντιστοίχως.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 15-12-2022.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.